פרס נסיהו – תקנון

פרס חיים נסיהו במתמטיקה

תקנון

כללי

האיגוד הישראלי למתמטיקה יעניק מדי שנה את “פרס חיים נסיהו במתמטיקה”. הפרס יוענק במסגרת תחרות ארצית של עבודות הדוקטורט המצטיינות במדעי המתמטיקה. הפרס נוסד בתרומתה הנדיבה של משפחת נסיהו להנצחת שמו של בנם, ד”ר חיים נסיהו ז”ל, מבכירי הסגל האקדמי הצעיר של אוניברסיטת תל-אביב

הליכי הגשת המועמדות

א. המועמדים: ניתן להגיש עבודות דוקטורט במתמטיקה שאושרו באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך שיקבע להגשת העבודות

ב. המגישים: המועמדות לפרס תוגש ע”י מנחה העבודה ו/או ראש היחידה האקדמית המתאימה

ג. חומר להגשה (ב- 3 עותקים, או לפי בקשת יו”ר האיגוד הישראלי למתמטיקה) יכלול
העבודה המומלצת לפרס –
אישור המוסד על קבילות העבודה –
קורות חיים של המועמד –
המלצות: מאת ראש היחידה האדמית, המנחה, ולפחות שני מכתבי המלצה נוספים –

הליכי השיפוט

פרס חיים נסיהו במתמטיקה” יוענק על-סמך המלצותיה של ועדת שיפוט מיוחדת שתמונה לצורך כך ע”י נשיא האיגוד הישראלי למתמטיקה. הועדה תורכב משלושה עד חמישה מתמטיקאים, המייצגים לפחות שני מוסדות אקדמיים שונים בארץ, שיבחרו בהתאם לנושאי העבודות המועמדות לפרס ובהתאם לתחומי התמחותם. הועדה תבחר זוכה אחד מקרב המועמדים. אם לדעת הועדה אין מועמדים ראויים לפרס בשנה נתונה – סכום הפרס יועבר לשנה שלאחר מכן. החלטות ועדת השיפוט תהיינה סופיות

טקס הענקת הפרס

טקס הענקת “פרס חיים נסיהו למתמטיקה” יערך מדי שנה במסגרת הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה

שונות

גובה הפרס: סכום הפרס משתנה משנה לשנה בהתאם לפירות הקרן שנתרמה ע”י משפחת נסיהו, הצטברות פירות הקרן משנים קודמות (בהן לא חולק הפרס) ותרומות משלימות של משפחת נסיהו ואחרים

בהקשר זה, יפיץ האיגוד הישראלי למתמטיקה הודעה לכל בתי הספר והמחלקות למתמטיקה בארץ הודעה בדבר קיום התחרות לפרס, כבר בחודש דצמבר (כחצי שנה לפני מועד הכינוס השנתי), ירכז את הליכי השיפוט ויהיה אחראי לארגון טקס הענקת הפרס. במסגרת הודעה זו יימסר גם הגובה הצפוי של הפרס באותה שנה